Sol·licitud i Justificació de Subvencions per a Rehabilitació i Restauració de façanes

Per a què serveix?

Matèria: AJUDES ECONÒMIQUES I SUBVENCIONS

Submatèria: Convocatòria i concessió

Dirigit a:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques

Unitat administrativa: 3.01.24 Subvencions rehab. façanes

Persona de contacte: Juan Urbano Florit

Per què ho he d'iniciar?: Per obtenir una subvenció per a la rehabilitació i restauració de la meva façana

Com ho inicio?

FORMA D'INICIACIÓ:

 • D'ofici
 • A instancia de part

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al 30 de novembre

REQUISITS PREVIS: - Ser una persona propietària d'un immoble a Alaior (o una comunitat de propietaris) que no hagi rebut subvencions d'aquest tipus en els 10 darrers anys. - Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries amb l'ajuntament d'Alaior i no trobar-se incurs en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de persona beneficiària, d'acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Haver realitzat o portar a terme l'obra dins l'any 2017. - Totes les subvencions es troben condicionades a l'obtenció de la corresponent llicència d'obra. - Es impresncindible que indiqueu en el pressupost els amidaments de la superficie a pintar. - Tots els documents seran lliurats originals i signats, i li seran retornats al sol·licitant en el mateix moment de realitzar el registre de la sol·licitud - No es permet l'ús de pintura plàstica

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 • Sol·licitud degudament emplenada
 • Per a comunitats de propietaris, acta de la junta de propietaris on consti l'acord de sol·licitud de l'ajuda i l'aprovació de les obres de rehabilitació que es pretenen executar.
 • Fotografies actuals i en color (general de les façanes i de detall dels elements a rehabilitar).
 • Plànols o croquis.
 • Petita memòria que indiqui l'estat inicial i els materials, els acabats i els colors de la proposta de rehabilitació.
 • Pressupost detallat per capítols amb amidaments de cada una de les partides i oficis i aplicació de preus unitaris.

LLOC DE PRESENTACIÓ: Telemàtic, mitjançant aquesta Seu Electrònica, amb DNI electrònic o Certificat Digital. Presencial, al registre d'entrada de l'ajuntament per a persones físiques

Quins tributs o preus públics són aplicables?

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS APLICABLES:

Quan i com es resol el procediment?

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR DURANT LA TRAMITACIÓN:

DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT:

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ MÀXIM: Un mes des de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

ÒRGAN QUE RESOL: Alcaldia

EFECTES DEL SILENCI: Negatiu

POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA? No

EXISTEIX INTERRELACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS? No

AVÍS LEGAL: Termini de Notificació: El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències o l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris. També es podrà suspendre quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat per entendre benvolguda la seva petició. El silenci tindrà efecte desestimatori en els supòsits en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quines possibilitats tinc de recórrer si no estic conforme?

RECURSOS

RECURS DE REPOSICIÓ

 • Termini d'interposició: 1 mes
 • Davant qui es recorre? Alcaldia
 • Termini per a resoldre el recurs: 1 mes

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • Termini d'interposició: 2 mesos
 • Davant qui es recorre?: El Jutjat Contenciós-Administratiu

RECURS DE REPOSICIÓ A LA LIQUIDACIÓ

 • Termini d’interposició:
 • ¿Ante quién se recurre?:
 • Plazo para resolver el recurso:

ALTRES RECURSOS

 • Termini d’interposició:
 • Davant qui es recorre?:
 • Termini per a resoldre el recurs:

AVÍS LEGAL:

Contra la resolució, es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci o des que rebi la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació pel mateix, conforme al'article 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Contra la liquidació practicada, es pot interposar recurs de reposició tributari, davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra la resolució d'aquest recurs de reposició tributari es pot interposar recurs contenciós administratiu, tenint un termini de dos mesos a comptar de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició tributari i haurà interposar davant la Sala del Contenciós-Administratiu. Si no hi ha resolució expressa, tindrà un termini de sis mesos, a comptar de la data en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Quins altres tràmits estan relacionats?

Quina normativa és aplicable al procediment?

 • Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions, BOIB núm. 83 de 09/06/12

Preguntes freqüents

 • Pregunta: Quins edificis a rehabilitar poden ser objecte de subvenció?

  Resposta: Els immobles del municipi d'Alaior.

 • Pregunta: Si he iniciat les obres de rehabilitació abans de la publicació dels ajuts, puc sol·licitar-los igualment?

  Resposta: Si les obres s'han iniciat dins l'any 2017 sí que vos podeu beneficiar d'aquests ajuts, sempre que els serveis tècnics ho informin favorablement.

 • Pregunta: On puc trobar les bases d'aquests ajuts?

  Resposta: Estan disponibles al taulell d'anuncis electrònic d'aquesta seu electrònica i al portal de transparència en l'apartat 4 de subvencions

 • Descarregar instància
 • Tramitació electrònica
 • Imprimir