Sol·licitud Targeta Ciutadana per a estudiants a Palma curs 2017-2018

Per a què serveix?

Matèria: AJUDES ECONÒMIQUES I SUBVENCIONS

Submatèria: Convocatòria i concessió

Dirigit a:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques

Unitat administrativa: 3.08.01 Subvencions educació

Persona de contacte: Juan Urbano Florit

Per què ho he d'iniciar?: Per poder disposar d'una targeta unipersonal per pagar el transport públic de l'EMT (autobús) amb una tarifa bonificada per a estudiants.

Com ho inicio?

FORMA D'INICIACIÓ:

 • D'ofici
 • A instancia de part

TERMINI DE PRESENTACIÓ: A partir de l'1 de setembre de 2017. La concessió de la subvenció serà vàlida fins al 31 d'agost de 2018

REQUISITS PREVIS: Estar empadronat/da a Alaior, ser major de 16 anys i cursar estudis reglats a l'illa de Mallorca

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 • Acreditació de cursar estudis a Palma per mitjà del carnet d'estudiant o qualsevol document que ho justifiqui

LLOC DE PRESENTACIÓ: Telemàtic, mitjançant aquesta Seu Electrònica, amb DNI electrònic o Certificat Digital. Presencial, al registre d'entrada de l'ajuntament.

Quins tributs o preus públics són aplicables?

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS APLICABLES:

 • Emissió de la Targeta Ciutadana

  Import: Gratuït

 • Tarifa de línies urbanes de l'EMT (BOIB núm. 193 de 27/12/11)

  Import: 0,45€ depenent de si s'adquireixen abonaments mensuals o no

  Lloc de pagament: OAC (oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament de Palma) o EMT

Quan i com es resol el procediment?

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR DURANT LA TRAMITACIÓN: 1. Convocatòria per l'òrgan competent (segons l'ordenança). 2. Sol·licitud de les persones interessades. 3. Sol·licitud de la Targeta (l'ajuntament d'Alaior en nom del ciutadà) 4. Resolució del procediment. 5. Notificació a la persona interessada.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT:

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ MÀXIM: 15 dies

ÒRGAN QUE RESOL: Regidor delegat

EFECTES DEL SILENCI: Positiu

POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA?

EXISTEIX INTERRELACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS? No

AVÍS LEGAL: Termini de Notificació: El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències o l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris. També es podrà suspendre quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat per entendre benvolguda la seva petició. El silenci tindrà efecte desestimatori en els supòsits en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quines possibilitats tinc de recórrer si no estic conforme?

RECURSOS

RECURS DE REPOSICIÓ

 • Termini d'interposició: 1 mes.
 • Davant qui es recorre? La batlessa de l'ajuntament
 • Termini per a resoldre el recurs: 1 mes.

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • Termini d'interposició: 2 mesos
 • Davant qui es recorre?: El jutjat contenciós administratiu

RECURS DE REPOSICIÓ A LA LIQUIDACIÓ

 • Termini d’interposició:
 • ¿Ante quién se recurre?:
 • Plazo para resolver el recurso:

ALTRES RECURSOS

 • Termini d’interposició:
 • Davant qui es recorre?:
 • Termini per a resoldre el recurs:

AVÍS LEGAL:

Contra la resolució, es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci o des que rebi la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació pel mateix, conforme al'article 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Contra la liquidació practicada, es pot interposar recurs de reposició tributari, davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra la resolució d'aquest recurs de reposició tributari es pot interposar recurs contenciós administratiu, tenint un termini de dos mesos a comptar de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició tributari i haurà interposar davant la Sala del Contenciós-Administratiu. Si no hi ha resolució expressa, tindrà un termini de sis mesos, a comptar de la data en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Quins altres tràmits estan relacionats?

Quina normativa és aplicable al procediment?

 • Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions, BOIB 83 del 9/06/12
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
 • Decret d'Alcaldia 2015-0313, d'aprovació inicial del conveni entre l'Aj. de Palma, l'EMT i l'Aj. d'Alaior per a la subvenció de transport mpal. als estudiants d'Alaior. Targeta Ciutadana i d'aprovació de les bases de la convocatòria
 • Decret d'Alcaldia 7031/2011 de l'Ajuntament de Palma: Targeta Ciutadana: Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús, (BOIB núm. 67, de 5 de maig de 2011)

Preguntes freqüents

 • Pregunta: Si som a Mallorca en aquest moment, com faig la sol·licitud?

  Resposta: Si ets menor d'edat, el teu representant legal ha de venir a l'ajuntament d'Alaior amb el seu DNI i la còpia del teu i el justificat d'estar cursant estudis reglats. Si ets major d'edat cal disposar de certificat digital per tramitar-ho telemàticament o fer un registre a un altra administració

 • Descarregar instància
 • Tramitació electrònica
 • Imprimir