Sol·licitud Fira de Turisme 2017

Per a què serveix?

Matèria: VIA PÚBLICA

Submatèria: Via pública

Dirigit a:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques

Unitat administrativa: 3.05.06 Mercats i fires

Persona de contacte: Joana Salom Coll

Per què ho he d'iniciar?: Per obtenir l'autorització per a ocupar un expositor a la Fira de Turisme

Com ho inicio?

FORMA D'INICIACIÓ:

 • D'ofici
 • A instancia de part

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 27 de febrer al 10 de març de 2017

REQUISITS PREVIS: Complir amb els requisits establerts a la declaració responsable de la sol·licitud de la Fira de Turisme 2017

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 • Sol·licitud Fira de Turisme 2017 que trobarà més avall a DESCARREGA D'INSTÀNCIA

LLOC DE PRESENTACIÓ: Podeu presentar la sol·licitud al registre electrònic de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es); a la resta de registres electrònics del sector públic i a les seves oficines d'assistència en matèria de registres; a les oficines de Correus, tal com s’estableix reglamentàriament, i a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger (art. 16.4 de la Llei 39/2015 LPACAP). Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14.2 de la Llei 39/2015 LPACAP) hauran de presentar la documentació al registre electrònic de l'Ajuntament d'Alaior o a la resta de registres electrònics del sector públic.

Quins tributs o preus públics són aplicables?

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS APLICABLES:

Quan i com es resol el procediment?

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR DURANT LA TRAMITACIÓN: 1. Sol·licitud de l'interessat. 2. Informe dels Serveis Tècnics Municipals. 3. Resolució de l'Alcaldia. 4. Notificació a l'interessat.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT:

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ MÀXIM: 3 mesos.

ÒRGAN QUE RESOL: L'Alcalde de l'Ajuntament.

EFECTES DEL SILENCI: Negatiu.

POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA?

EXISTEIX INTERRELACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS? No

AVÍS LEGAL: Termini de Notificació: El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències o l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris. També es podrà suspendre quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat per entendre benvolguda la seva petició. El silenci tindrà efecte desestimatori en els supòsits en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quines possibilitats tinc de recórrer si no estic conforme?

RECURSOS

RECURS DE REPOSICIÓ

 • Termini d'interposició: 1 mes.
 • Davant qui es recorre? L'Alcalde de l'Ajuntament.
 • Termini per a resoldre el recurs: 1 mes

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • Termini d'interposició: 2 mesos.
 • Davant qui es recorre?: El Jutjat Contenciós Administratiu.

RECURS DE REPOSICIÓ A LA LIQUIDACIÓ

 • Termini d’interposició:
 • ¿Ante quién se recurre?:
 • Plazo para resolver el recurso:

ALTRES RECURSOS

 • Termini d’interposició: 4 anys pels supòsits de l'article 125.1.a) de la Llei 39/2015, i 3 mesos pels demés casos.
 • Davant qui es recorre?: Recurs extraordinari de revisió davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
 • Termini per a resoldre el recurs: 3 mesos, efectes del silenci és negatiu.

AVÍS LEGAL:

Contra la resolució, es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci o des que rebi la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació pel mateix, conforme al'article 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Contra la liquidació practicada, es pot interposar recurs de reposició tributari, davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra la resolució d'aquest recurs de reposició tributari es pot interposar recurs contenciós administratiu, tenint un termini de dos mesos a comptar de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició tributari i haurà interposar davant la Sala del Contenciós-Administratiu. Si no hi ha resolució expressa, tindrà un termini de sis mesos, a comptar de la data en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Quins altres tràmits estan relacionats?

Quina normativa és aplicable al procediment?

 • L’article 143 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
 • Els articles 75 i següents del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
 • L’article 9 del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955.
 • L’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Els articles de l’ordenança corresponent.

Preguntes freqüents

 • Descarregar instància
No disponible
 • Tramitació electrònica
No disponible
 • Imprimir