Solicitud y Justificación de subvenciones para la Rehabilitación y Restauración de fachadas

Per a què serveix?

Matèria: AJUDES ECONÒMIQUES I SUBVENCIONS

Submatèria: Convocatòria i concessió

Dirigit a:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques

Unitat administrativa: 3.01.24 Subvencions rehab. façanes

Persona de contacte: Juan Urbano Florit

Per què ho he d'iniciar?: Para obtener una subvención para la rehabilitación i restauración de mi fachada durante el año 2017

Com ho inicio?

FORMA D'INICIACIÓ:

 • D'ofici
 • A instancia de part

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Hasta el 30 de noviembre

REQUISITS PREVIS: - Ser una persona propietaria de un inmueble en Alaior (o una comunidad de propietarios) que no haya recibido subvenciones de este tipo en los útlimos 10 años. - Estar al corriente de pago con las obligaciones tributarías con el Ayuntamiento de Alaior i no encontrarse en ninguno de los supuestos que determinan la imposibilidad de obtener la condición de persona beneficiaria, de acuerdo con el artículo 13.2 de la Let 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. - Haber realizado o llevar a cabo l'obra en el año 2017. - Todas las subvenciones están condicionadas a la obtención de la correspondiente licencia de obra - Es imprescindible que se indique en el presupuesto las medidas de la superficie a pintar. - Todos los documentos a entregar orginiales y firmados, y le serán retornados al solicitante en el mismo momento de realizar el registro de la solicitud - No se permite el uso de pintura plástica

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 • Solicitud debidamente cumplimentada
 • Para comunidades de propietarios, acta de la junta de propietarios donde conste el acuerdo de solicitud de la ayuda y la aprobación de las obras de rehabilitación que se pretenden ejecutar
 • Fotografías actuales y en color (general de las fachadas y de detalle de los elementos a rehabilitar)
 • Planos o croquis
 • Pequeña memoria que indique el estado inicial y los materiales, acabados y los colores propuestos de rehabilitación
 • Presupuesto detallado por capítulos con las medidas de cada una de las partidas y oficios y aplicación de precios unitarios

LLOC DE PRESENTACIÓ: Telemàtic, mitjançant aquesta Seu Electrònica, amb DNI electrònic o Certificat Digital. Presencial, al registre d'entrada de l'ajuntament si es persona física

Quins tributs o preus públics són aplicables?

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS APLICABLES:

Quan i com es resol el procediment?

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR DURANT LA TRAMITACIÓN:

DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT:

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ MÀXIM: Un mes desde la finalización del plazo de presentación de la solicitud.

ÒRGAN QUE RESOL: Alcaldía

EFECTES DEL SILENCI: Negativo

POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA? No

EXISTEIX INTERRELACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS? No

AVÍS LEGAL: Termini de Notificació: El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències o l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris. També es podrà suspendre quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat per entendre benvolguda la seva petició. El silenci tindrà efecte desestimatori en els supòsits en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quines possibilitats tinc de recórrer si no estic conforme?

RECURSOS

RECURS DE REPOSICIÓ

 • Termini d'interposició: 1 mes
 • Davant qui es recorre? Alcaldía
 • Termini per a resoldre el recurs: 1 mes

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • Termini d'interposició: 2 meses
 • Davant qui es recorre?: El Jutzgado Contencioso-Administrativo

RECURS DE REPOSICIÓ A LA LIQUIDACIÓ

 • Termini d’interposició:
 • ¿Ante quién se recurre?:
 • Plazo para resolver el recurso:

ALTRES RECURSOS

 • Termini d’interposició:
 • Davant qui es recorre?:
 • Termini per a resoldre el recurs:

AVÍS LEGAL:

Contra la resolució, es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci o des que rebi la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació pel mateix, conforme al'article 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Contra la liquidació practicada, es pot interposar recurs de reposició tributari, davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra la resolució d'aquest recurs de reposició tributari es pot interposar recurs contenciós administratiu, tenint un termini de dos mesos a comptar de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició tributari i haurà interposar davant la Sala del Contenciós-Administratiu. Si no hi ha resolució expressa, tindrà un termini de sis mesos, a comptar de la data en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Quins altres tràmits estan relacionats?

Quina normativa és aplicable al procediment?

 • Ley 38/2003, del 17 noviembre, general de subvenciones
 • Ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones, BOIB núm. 83 de 09/06/12

Preguntes freqüents

 • Pregunta: Qué edificios a rehabilitar pueden ser objeto de subvención?

  Resposta: Los inmuebles del municipio de Alaior.

 • Pregunta: Si he iniciado las obras de rehabilitación antes de la publicación de la convocatoria, puedo solicitar igualmente la ayuda?

  Resposta: Si las obras se han iniciado en el año 2017 sí que se puede beneficiar de estas ayudas, siempre que los servicios técnicos lo informen favorablemente.

 • Pregunta: Dónde puedo encontrar las bases de estas ayudas?

  Resposta: Están disponibles en el tablón de anuncios, en la sede electrónica y en el portal de transparencia en el apartado 4 de subvenciones

 • Descarregar instància
 • Tramitació electrònica
 • Imprimir