Sol·licitud d'ajut econòmic d'emergència social

Per a què serveix?

Matèria: AJUDES ECONÒMIQUES I SUBVENCIONS

Submatèria: Convocatòria i concessió

Dirigit a:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques

Unitat administrativa: 3.07.02 Ajuts d'emergència social

Persona de contacte: Paula Sintes Sans

Per què ho he d'iniciar?: Per obtenir un ajut individual temporal i d'emergència social per a l'any 2017

Com ho inicio?

FORMA D'INICIACIÓ:

 • D'ofici
 • A instancia de part

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al 31 de desembre de 2017

REQUISITS PREVIS: - Estar empadronat a Alaior - Ser major de 18 anys o bé menor amb càrregues familiars - No disposar d'ingressos per atendre la situació de necessitat o d'emergència. (Veure el punt 3 de les bases)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 • Justificació dels ingressos o les rendes de la unitat familiar del peticionari o, si pertoca, còpia de la seva declaració de la renda
 • Llibre de família
 • Model de sol·licitud
 • Per activitats físicas : Sol·licitud beca CIM
 • Per activitats físiques: Certificat club amb reserva de plaça i import de l'activitat
 • Per activitats físiques: Acreditació família monoparental o nombrosa

LLOC DE PRESENTACIÓ: Podeu presentar la sol·licitud al registre electrònic de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es); a la resta de registres electrònics del sector públic i a les seves oficines d'assistència en matèria de registres; a les oficines de Correus, tal com s’estableix reglamentàriament, i a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger (art. 16.4 de la Llei 39/2015 LPACAP).

Quins tributs o preus públics són aplicables?

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS APLICABLES:

Quan i com es resol el procediment?

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR DURANT LA TRAMITACIÓN:

DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT:

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ MÀXIM: Un mes des de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

ÒRGAN QUE RESOL: Regidor delegat de l'àrea

EFECTES DEL SILENCI: Negatiu

POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA? No

EXISTEIX INTERRELACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS? No

AVÍS LEGAL: Termini de Notificació: El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències o l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris. També es podrà suspendre quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat per entendre benvolguda la seva petició. El silenci tindrà efecte desestimatori en els supòsits en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quines possibilitats tinc de recórrer si no estic conforme?

RECURSOS

RECURS DE REPOSICIÓ

 • Termini d'interposició: 1 mes
 • Davant qui es recorre? Alcaldia
 • Termini per a resoldre el recurs: 1 mes

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • Termini d'interposició: 2 meses
 • Davant qui es recorre?: El Juzgado Contencioso-Administrativo

RECURS DE REPOSICIÓ A LA LIQUIDACIÓ

 • Termini d’interposició:
 • ¿Ante quién se recurre?:
 • Plazo para resolver el recurso:

ALTRES RECURSOS

 • Termini d’interposició:
 • Davant qui es recorre?:
 • Termini per a resoldre el recurs:

AVÍS LEGAL:

Contra la resolució, es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci o des que rebi la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació pel mateix, conforme al'article 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Contra la liquidació practicada, es pot interposar recurs de reposició tributari, davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra la resolució d'aquest recurs de reposició tributari es pot interposar recurs contenciós administratiu, tenint un termini de dos mesos a comptar de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició tributari i haurà interposar davant la Sala del Contenciós-Administratiu. Si no hi ha resolució expressa, tindrà un termini de sis mesos, a comptar de la data en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Quins altres tràmits estan relacionats?

Quina normativa és aplicable al procediment?

 • Ley 38/2003 de 17 de novembre General de Subvenciones
 • Ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones, BOIB núm. 83 de 09/06/12.
 • Bases de la convocatòria

Preguntes freqüents

 • Descarregar instància
 • Tramitació electrònica
 • Imprimir