Sol·licitud i Justificació de Subvencions per a Apimes per al curs 2016-2017

Per a què serveix?

Matèria: AJUDES ECONÒMIQUES I SUBVENCIONS

Submatèria: Convocatòria i concessió

Dirigit a:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques

Unitat administrativa: 3.08.01 Subvencions educació

Persona de contacte: Juan Urbano Florit

Per què ho he d'iniciar?: Per obtenir una subvenció per a les Apimes per al curs 2015-2016

Com ho inicio?

FORMA D'INICIACIÓ:

 • D'ofici
 • A instancia de part

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fin al 5 de juny de 2017

REQUISITS PREVIS: - Ser una Associació de pares i mares d'alumnes que realitzin activitats dirigides als centres educatius del municipi d'Alaior - Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries amb l'ajuntament d'Alaior i no trobar-se incurs en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de persona beneficiària, d'acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Tots els documents seran lliurats originals i signats, i li seran retornats al sol·licitant en el mateix moment de realitzar el registre de la sol·licitud - Complir l'article 3 de l'Ordenança General Reguladora de la concessió de Subvencions d'Alaior

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada (també pel tràmit telemàtic)
 • Certificat del número de socis de l'Apima
 • Certificat del número d'alumnes del centre educatiu
 • Programa i pressupost de les activitats a portar a terme

LLOC DE PRESENTACIÓ: Podeu presentar la sol·licitud al registre electrònic de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es); a la resta de registres electrònics del sector públic i a les seves oficines d'assistència en matèria de registres; a les oficines de Correus, tal com s’estableix reglamentàriament, i a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger (art. 16.4 de la Llei 39/2015 LPACAP).   Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14.2 de la Llei 39/2015 LPACAP) hauran de presentar la documentació al registre electrònic de l'Ajuntament d'Alaior.

Quins tributs o preus públics són aplicables?

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS APLICABLES:

Quan i com es resol el procediment?

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR DURANT LA TRAMITACIÓN:

DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT:

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ MÀXIM: Un mes des de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

ÒRGAN QUE RESOL: Regidor delegat de l'àrea

EFECTES DEL SILENCI: Negatiu

POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA? No

EXISTEIX INTERRELACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS? No

AVÍS LEGAL: Termini de Notificació: El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències o l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris. També es podrà suspendre quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat per entendre benvolguda la seva petició. El silenci tindrà efecte desestimatori en els supòsits en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quines possibilitats tinc de recórrer si no estic conforme?

RECURSOS

RECURS DE REPOSICIÓ

 • Termini d'interposició: 1 mes
 • Davant qui es recorre? Alcaldia
 • Termini per a resoldre el recurs: 1 mes

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • Termini d'interposició: 2 mesos
 • Davant qui es recorre?: El Jutjat Contenciós-Administratiu

RECURS DE REPOSICIÓ A LA LIQUIDACIÓ

 • Termini d’interposició:
 • ¿Ante quién se recurre?:
 • Plazo para resolver el recurso:

ALTRES RECURSOS

 • Termini d’interposició:
 • Davant qui es recorre?:
 • Termini per a resoldre el recurs:

AVÍS LEGAL:

Contra la resolució, es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci o des que rebi la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació pel mateix, conforme al'article 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Contra la liquidació practicada, es pot interposar recurs de reposició tributari, davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra la resolució d'aquest recurs de reposició tributari es pot interposar recurs contenciós administratiu, tenint un termini de dos mesos a comptar de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició tributari i haurà interposar davant la Sala del Contenciós-Administratiu. Si no hi ha resolució expressa, tindrà un termini de sis mesos, a comptar de la data en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Quins altres tràmits estan relacionats?

Quina normativa és aplicable al procediment?

 • Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions, BOIB núm.83 de 09/06/12

Preguntes freqüents

 • Pregunta: On puc trobar les bases d'aquests ajuts?

  Resposta: Estan disponibles al taulell d'anuncis electrònic d'aquesta seu electrònica, a la web municipal i al portal de transparència en l'apartat 4 de subvencions

 • Pregunta: He de declarar altres ajuts sol·licitats?

  Resposta: Heu de declarar tots els ajuts sol·licitats o rebuts. En el mateix imprès tant de sol·licitud de subvenció com en el model de justificació hi ha un apartat on podeu declarar aquests altres ajudes. També cal posar-ho al pressupost presentat i a la liquidació d'ingressos i despeses de la justificació.

 • Pregunta: Si tenc dubtes per a realitzar la sol·licitud o la justificació de la subvenció , qui em pot ajudar?

  Resposta: Pots telefonar a l'Ajuntament al 971371002 i demanar pel tècnic econòmic o pots acudir directament a l'ajuntament.

 • Pregunta: Com es justifica correctament la subvenció que m'ha estat concedida?

  Resposta: La subvenció es justifica de la manera següent: 1- Presentació del model de justificació i sol·licitud de Pagament de la subvenció que es troba a la seu electrònica o a l'Ajuntament. 2- Realitzar un petita memòria on es faci referència al programa que vau presentar en el moment de sol·licitar la subvenció. ( Que s'ha fet, que no s'ha fet, si s'han complert els objectius, amb quins mitjans..) 3- Presentar una liquidació del programa pel qual vau sol·licitar la subvenció, és a dir, fer una llista de tots els ingressos que heu tingut ( quotes de socis, altres subvencions públiques o privades, etc..) i una llista de les despeses que heu assolit per fer aquest programa. Recordau que en cap cas, els ingressos junt amb les subvencions obtingudes poden ser superiors a les despeses necessàries per portar a terme el programa. És a dir, no es poden obtenir beneficis. 4- Presentar factures, com a mínim, equivalents a l'import de la subvenció atorgada. 5- Presentar el document de dades bancàries per poder cobrar la subvenció

 • Descarregar instància
No disponible
 • Tramitació electrònica
No disponible
 • Imprimir