Solicitud de Tarjeta Ciudadana para estudiantes mayores de 16 años en Mallorca curso 2017-2018

Per a què serveix?

Matèria: AJUDES ECONÒMIQUES I SUBVENCIONS

Submatèria: Convocatòria i concessió

Dirigit a:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques

Unitat administrativa: 3.08.01 Subvencions educació

Persona de contacte: Juan Urbano Florit

Per què ho he d'iniciar?: Para poder disponer de una tarjeta unipersonal para pagar el transporte público de la EMT (autobús) con una tarifa bonificada para estudiantes

Com ho inicio?

FORMA D'INICIACIÓ:

 • D'ofici
 • A instancia de part

TERMINI DE PRESENTACIÓ: A partir del 1 de septiembre de 2017. La concesión de la subvención será válida hasta el 31 de agosto de 2018.

REQUISITS PREVIS: Estar empadronado/a en alaior, ser mayor de 16 años y cursar estudios reglados en la isla de Mallorca

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 • Acreditación de cursar estudios en la universidad de las Islas Baleares

LLOC DE PRESENTACIÓ: Telemático, mediante esta Sede Electrónica, con DNI electrónico o Certificado Digital. Presencial, en el registro de entrada del ayuntamiento.

Quins tributs o preus públics són aplicables?

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS APLICABLES:

 • Emisión de la Tarjeta Ciudadana

  Import: Gratuito

 • Tarifa de líneas urbanas de la EMT (BOIB nº 193 de 27/12/11)

  Import: 0,45€ dependiendo de si se adquieren abonos mensuales o no

  Lloc de pagament: OAC (oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Palma) o EMT

Quan i com es resol el procediment?

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR DURANT LA TRAMITACIÓN: 1. Convocatoria por el órgano competente (segun la ordenanza). 2. Solicitud de las personas o entidades interesadas. 3. Solicitud de la Tarjeta (el ayuntamiento de Alaior en nombre del ciudadano) 4. Resolución del procedimiento. 5. Notificación a la persona interesada.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT:

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ MÀXIM: 15 días

ÒRGAN QUE RESOL: Regidor delegado

EFECTES DEL SILENCI: Positivo

POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA?

EXISTEIX INTERRELACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS? No

AVÍS LEGAL: Termini de Notificació: El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències o l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris. També es podrà suspendre quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat per entendre benvolguda la seva petició. El silenci tindrà efecte desestimatori en els supòsits en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quines possibilitats tinc de recórrer si no estic conforme?

RECURSOS

RECURS DE REPOSICIÓ

 • Termini d'interposició: 1 mes.
 • Davant qui es recorre? La alcaldesa del ayuntamiento
 • Termini per a resoldre el recurs: 1 mes.

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • Termini d'interposició: 2 meses
 • Davant qui es recorre?: El juzgado contencioso administrativo

RECURS DE REPOSICIÓ A LA LIQUIDACIÓ

 • Termini d’interposició:
 • ¿Ante quién se recurre?:
 • Plazo para resolver el recurso:

ALTRES RECURSOS

 • Termini d’interposició:
 • Davant qui es recorre?:
 • Termini per a resoldre el recurs:

AVÍS LEGAL:

Contra la resolució, es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci o des que rebi la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació pel mateix, conforme al'article 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Contra la liquidació practicada, es pot interposar recurs de reposició tributari, davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra la resolució d'aquest recurs de reposició tributari es pot interposar recurs contenciós administratiu, tenint un termini de dos mesos a comptar de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició tributari i haurà interposar davant la Sala del Contenciós-Administratiu. Si no hi ha resolució expressa, tindrà un termini de sis mesos, a comptar de la data en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Quins altres tràmits estan relacionats?

Quina normativa és aplicable al procediment?

 • Ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones, BOIB 83 del 9/06/12
 • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones
 • Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Lay 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones
 • Decreto de Alcaldía 2015-0313, de aprobación inicial del convenio entre el Ayto. de Palma, l'EMT i l'Aj. d'Alaior para la subvención de transporte municipal a los estudiantes de Alaior. Tarjeta Ciudadana y de aprobación de las bases de la convocatoria.
 • Decreto de Alcaldia 7031/2011 del Ayuntamiento de Palma: Tarjeta Ciudadana: Normas sobre solicitud de emisión y uso, (BOIB núm. 67, de 5 de mayo de 2011)

Preguntes freqüents

 • Pregunta: Si estoy en Mallorca en este momento, ¿cómo hago la solicitud?

  Resposta: Si eres menor de edad, tu representante legal debe venir al ayuntamiento de Alaior con su DNI y la copia del tuyo y el justificante de estar cursando estudios reglados. Si eres mayor de edad, necesitas disponer de certificado digital para tramitarlo telemáticament o hacer un registro en otra administración

 • Descarregar instància
 • Tramitació electrònica
 • Imprimir